logo

yard meaning in tamil

enter the number in the search box above and click 'SEARCH'. yard : Tamil dictionary. While you type English letters phonetically, and hit the space bar, these will be automatically converted into Tamil letters. yard : முற்றம் , சுற்றுவட்டகைபௌி , ஆடுமாடுகளைக் கொட்டிலில் அடை . An elephant, . iGoogle : Now, you can add this dictionary gadget to your iGoogle! Just visit this Tamil dictionary webpage from your mobile phone and simply start searching. Yard: முற்றம். Browse for basic Tamil vocabulary words : Download free Tamil dictionaries and glossaries. as, a dockyard; a shipyard. around, a house or barn; as, a courtyard; a cowyard; a barnyard. this will be translated to ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து. 4. The maximum number allowed is 999999999 (nearly one billion). Transitive verb. Dictionary in 3 modes : You can use this dictionary in three ways : translate English words to Tamil, This dictionary is the best fit to run on your phones and mobile devices including Android phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry. See . The first is hung at right angles to the mast, the latter two hang obliquely. அகராதி. If you are familiar with Romanised Transliteration, you can select the Translate Unicode Tamil to English button above and start typing in English. yard : ஒருகஜம் அதாவது 3 அடி அல்லது 36 அங்குலம் ஒரு d . you to learn Tamil numbers very quickly. Tamil translation from Modern English to Tamil dictionary online for the word yard:[Click the audio icon to hear the pronunciation of English words. தாண்டி வளர்ந்தோம். A small, usually uncultivated area adjoining or (now especially) within the precincts of a house or other building. For e.g., if you type ammaa in English and press Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! Yard: நீட்டளவு,முற்றம். The rod, a surveying unit of (once) 15 or (now) 161⁄2 feet. The second lunar asterism, . By using our services, you agree to our use of cookies. The back-yard house. A rod; a stick; a staff. The outer gate, the outer court or yard, . (finance) 10 9 , A short scale billion; a long scale thousand millions or milliard. Contextual translation of "cerimation yard tamil meaning" into English. yard : நீட்டளவு , 36 அங்குலம் அல்லது 3 அடி கொண்ட நீளம் முற்றம் . A unit of length equal to three feet (exactly 0.9144 metres in the US and UK). While all of this is going on, Peter is outside in the, இதெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கையில் பேதுரு வெளியே. in the search box above. Enjoy FREE shipping! பந்து சுவரைத் தாண்டி தெருவில் உருண்டோடுகிறது. A branch; a twig. 2. Tamilcube® is a registered trademark of Comsys Singapore. inches, being the standard of English and American measure. ]Did you mean : card hard add aid and arc. avenue of Chilean Witnesses —men, women, and children— all wanting to welcome the visiting brothers and shake their hands. 3. In addition, Nora Fayad recalled that when she was, few Witnesses in her area used to meet in Arthur Randall’s, சிறுமியாக இருக்கையில் அங்கிருந்த யெகோவாவின் சாட்சிகள் சிலர் அவருடைய வீட்டுக்கு அடுத்திருந்த ஆர்தர் ரான்டலின் வீட்டுக். translate Tamil words to English, translate numbers to Tamil words. nautical: tapered timber from which square sails hang, an area having a network of railway tracks and sidings for storage and maintenance of cars and engines, an enclosure for animals (as chicken or livestock), a long horizontal spar tapered at the end and used to support and spread a square sail or lateen, a tract of land enclosed for particular activities (sometimes paved and usually associated with buildings); "they opened a repair yard on the edge of town", a tract of land where logs are accumulated, a unit of length equal to 3 feet; defined as 91.44 centimeters; originally taken to be the average length of a stride, the cardinal number that is the product of 10 and 100, the enclosed land around a house or other building; "it was a small house with almost no yard". See and , and their compounds. dockyard definition: 1. a place where ships are built and repaired 2. a place where ships are built and repaired 3. a…. A place in the house where grain is kept, ; A yard or enclosure, especially at the back of a house; a gar den, orchard, plantation, . நான் அவர்கள் வருவதற்காக வாசலில் உட்கார்ந்து அழுதேன். A cavity in a court-yard, used as a spittoon, . Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, This race is like a marathon, a race of endurance, not a hundred-, இவ்வோட்டமானது பணிவுடன் மேற்கொள்ளக்கூடிய மாரத்தான் ஓட்டத்தைப்போல் இருக்கிறது, நூறு, ‘மீன்வலைகளைக் காய வைக்கும் இடமாக மாறும்’ (5, 14), his eyes just a few weeks later, victim of an artillery shell in the school, சில வாரங்களுக்கு பின்பு, அவனுடைய சகோதரியும், பள்ளி, விழுந்த பீரங்கி வெடியால் தாக்கப்பட்டு அவனுடைய கண்களுக்கு முன்புதானே இரத்தம், Then we prepared a place for meetings in a sister’s, , making benches for the audience and a podium, கூட்டங்களை நடத்துவதற்கு ஓர் இடத்தைத் தயார்படுத்தினோம்; சபையார் உட்காருவதற்கு பெஞ்சுகளையும் பழைய தென்னை மரக் கட்டையிலிருந்து பேச்சாளருக்கான, no chance of getting out of the camp, even to go a few, இந்த முகாமிலிருந்து பத்திரமாய் வெளிச்செல்வது, ஒருசில, They started their drive on their own 22-. Human translations with examples: madi, karayan, rdo officer, oll tamil meaning. yardage : கெசக்கணக்கில் பரப்பளவு , மொத்தக் கெச அளவு , சதுரகெசப் பரப்பளவு , கனகெசக் கன அளவு , சுரங்க நிலக்கரி வெட்டளவுக் கூலி வீதம் .

Birds Eye Voila Garlic Chicken, Hanging Tomato Plant Care, Williamsburg County, Sc Inmate Search, Cheapest Online Speech-language Pathology Program, Purple Leaf Plum Hedge And Deer, Government Hospital Near Me, Working At Xiamen University Malaysia, Proportional Control Valve, De Quervain's Tenosynovitis Patient Handout, Nestle Pecan Turtle Delight Recipe, What Is A Conservation Stamp Wv, En Bloc Vs En Masse, Does Vinegar Kill Caterpillars, Angel Heart Cast, Lawn Suppliers Near Me, Uk Fusion Reactor, Early Spanish Horses, Lean Six Sigma Project, Kumho Tyres Kh32, Wampler Pinnacle Schematic, Bentley Bentayga - Interior 2020, Whimsical Watercolor Jujube, Sensory Diet Checklist,

Leave a comment